Vì sao lại cần Chuyển Đổi Số

Chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có.

Chuyển đổi số quốc gia

Chuyển đổi số quốc gia bao gồm 3 cấu phần chính, lần lượt là chuyển đổi số trong hoạt động của cơ quan nhà nước nhằm phát triển chính phủ số, chuyển đổi số trong hoạt động của doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế số, chuyển đổi số trong hoạt động của người dân nhằm phát triển xã hội số.… Đọc tiếp

Digital Maturity: Theory and Models applied to Business in Vietnam

Actually, digital transformation has become an inevitable trend of businesses in the world as well as in Vietnam. However, to gauge the extent of businesses digital transformation, we need to know how digital maturity is. This article introduces digital maturity concepts as well as digital maturity assessment models that can be applied in Vietnam.… Đọc tiếp